Tu Centro de Yoga. Cambia tu vida!!!

Mantras

·Un Mantra es una energía mìstica dentro de una estructura de sonido

Mantra Nirguna
So Ham -
"Yo Soy El que Soy"

1-So-ham Soo-ham, so-ham sri o ham,  So-ham Soo-ham, so-ham sri o ham
2-So-ham Soo-ham, so-ham sri o ham,  So-ham Soo-ham, so-ham sri o ham
3-So-ham Soo-ham, so-ham sri o ham,  So-ham Soo-ham, so-ham sri o ham

 

4-So-ham sri o ham, so-ham sri o ham, So-ham sri o ham, so-ham sri o ham

5-So-ham Soo-ham, so-ham sri o ham,  So-ham Soo-ham, so-ham sri o ham

6-So-ham sri o ham, so-ham sri o ham, So-ham sri o ham, so-ham sri o ham
7-So-ham Soo-ham, so-ham sri o ham,  So-ham Soo-ham, so-ham sri o ham

 
Mantra Saguna cantado al empezar la clase

GAJANANAM     (DHYANA SLOKAS)
  1-Om, Om, Om,  Gajananam- Bhutaganadi- Sevitam*

  2-Kapittha -Jambu -Phala–Sara- Bhakshitam*

  3-Uma-Sutam–Shokavinaisha- Karanam*

  4-Namami -Vignèshvara –Pada-Pankajam*

 

 

  5-Shadananam-Kumkuma-Raktavarnam*

  6-Mahamatim-Divya-Mayura-Vahanam*

  7-Rudrasya- Sunum-Surasainya –Natham*

  8-Guham-Sadaham–Sharanam- Prapadye*

 

  9-Ya-Kundendu-Tushara-Hara- Dhavala Yasubhra-Vastravrita*

10-Ya-Vina- Varadanda-Mantita-Kara Yasvueta-Padmasana*

11-Ya-Brahmachyuta-Shankara- preabritibi (Prabhritibhi)

     Devaihi-Sada-Pujita*

12-Sa Mam-Patu-Saraswati-Bhagavati Nisihesha-Jadyapaha*

 

13-Om Namah-shivaya-Gurave -Sat-chit-ananda-Murtaye*

14-Nishprapanchaya-Shantaya*
     (aquí se saluda)

15-Sri Sivanandaya-Te-Namaha*

16-Sri Vishnudevanandaya-Te-Namaha*

 

17-Om Sarva-Mangala-Mangalye- Shive-Sarvartha-Sadhike*

18-Sharànaye-Trayambake-Gauri*

19-Narayani-Namostute*

20-Narayani-Namostute*

 

SHANTI MANTRA

21-Om Saha-Na Vavatu, Saha-Nau Bhunaktu*

22-Saha-Viryam-Karavavahai*

23-teyas-Vina-Vadhi-Tamastu*

24-Ma-Vidvishavahai*

 

     Om Shanti, Shanti, Shanti
     Om Paz, paz, paz

ARATI

 1-Jaya jaya arati Vignavinayaka, Vignavinayaka shri Ganesha

2-Jaya jaya arati Subramania Subramania Kartikeya
3-Jaya jaya arati Venugopala Venugopala Venulola
    Papavidura navanita chora 
4-Jaya jaya arati Venkataramana Venkataramana shankataharana
    Sita Rama Radheshyama
5-Jaya jaya arati Gauri manohara Gauri manohara bhavanishankara
   Sambasadashiva Uma Maheswara
6-Jaya jaya arati Rayarayeswari Rayarayeswari tripurasundari
   Maha Lakshmi-maha Saraswati- maha kali-maha Shakti

7-Jaya Jaya Ârati Anyaneya, Anyaneya Hanumanta

8-Jaya jaya arati Dattatreya, Dattatreya trimurti avatara
9-Jaya jaya arati aditiaya Aditiaya baskaraya

10-Jaya jaya arati Sadguru Natha Sadguru Natha Shivananda
11-Jaya jaya arati Vishnu-devananda Vishnu devananda Vishnu                          -    devanandaa
12-Jaya jaya arati Venugopala 

Consagración - Twameva

  1-Tuameva Mata Cha Pita Tuameva

  2-TuamevaBandhushaSakhaTuameva

  3-TuamevaVidyaDravinamTuameva

  4-TuamevaSarvam Mama Deva Deva.

 

  5-Kayena Vacha Manasen driaiva

  6-Buddyat manava Prakrite Sabavad

  7-Karomi YadYad Sakalam Parasmai

  8-Narayanai  tiSamar payami

 

  9-Sarva Dharman Paritieye

10-MamekamSaranam uraya

11-Aham Tua Sarvepapiebio

12-Moksha isiami masuccha

  

            GAYATRI MANTRA
1-Om bhûrbhuvahsuvah, (
burbuvahasvaaha)
2-Tatsavitûrvarênyam,
3-Bhargôdêvasya, dhimahi,
4-Dhiyoyônaha, prachôdayât.

SURYA NAMASKAR

  1-Om Mitraaya Namah
  2-Om Ravaye Namah
  3-Om Sooryaya Namah
  4-Om Bhaanave Namah
  5-Om Khagaaya Namah
  6-Om Pooshne Namah
  7-Om Hiranya Garbhaaya Namah
  8-Om Mareechaye Namah
  9-Om Aadityaaya Namah
10-Om Savitre Namah
11-Om Arkaaya Namah
12-Om Bhaaskaraya Namah